Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Trang chủ » Tin tức » Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
 
14:41 22/12/2011 - 1534 lượt xem.
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT để phối hợp giải quyết theo số điện thoại 0303 872 347.  

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số 1303  /SGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình,  ngày  19 tháng  12  năm 2011

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THPT;

Trưởng phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

* Việc đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012 thực hiện theo công văn số 8283/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp học sinh năm học 2011-2012.

* Việc ghi vào Sổ gọi tên và ghi điểm nhận xét đánh giá, xếp loại ở các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục trong học kì I được thực hiện như sau:

- Cột Điểm hệ số 1, Điểm hệ số 2, Kiểm tra học kì thực hiện ghi đánh giá, xếp loại học sinh bằng nhận xét theo 05 loại: giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y), kém (Kém) như quy định tại Thông tư số 51.

- Cột Trung bình môn, yêu cầu giáo viên thực hiện ghi việc xếp loại sau khi đã quy đổi:

+ Loại giỏi (G), khá (K) và trung bình (Tb): quy đổi thành loại đạt yêu cầu (Đ);

+ Các trường hợp còn lại: quy đổi thành loại chưa đạt yêu cầu (CĐ).

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn giáo viên áp dụng đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT để phối hợp giải quyết theo số điện thoại 0303 872 347./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, GDTrH, N/03.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thanh